O nás

História a súčasnosť

Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky (ASL SR) realizuje svoju činnosť už viac ako 20 rokov. Potreba jej vzniku siaha do obdobia odštátňovania lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sa z postavenia zamestnanca stali poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, teda podnikateľmi, so všetkými súvisiacimi problémami. K praktickým lekárom v procese odštátňovania postupne pribudli aj ďalšie odbornosti. A táto novovzniknutá skupina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti potrebovala pri riešení svojich špecifických problémov pomoc a podporu, ktorú jej poskytla práve ASL SR, ako dobrovoľné a nezávislé zamestnávateľské združenie fyzických a právnických osôb, poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť na území SR. Dnes je ASL SR najsilnejším združením ambulantných poskytovateľov, ktoré zastupuje všetky segmenty a odbornosti ambulantného sektora, čo jej popri celoslovenskom zastúpení a stabilnej členskej základni dáva výnimočnosť a silu. Členskú základňu ASL SR tvorí viac ako tri tisíc subjektov, ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, v segmentoch všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast, gynekológov, poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, SVaLZ-ových pracovísk, polikliník a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti ADOS. Členovia ASL SR tak pokrývajú významnú časť siete ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac...

Účel

Cieľom ASL SR je pozitívne pôsobenie na vytváranie priaznivých odborných, právnych, ekonomických, sociálnych a ďalších podmienok ovplyvňujúcich vykonávanie súkromnej praxe a taktiež pomoc a podpora členom pri riešení ich špecifických problémov súvisiacich s prevádzkovaním ambulantnej praxe.

Činnosť

ASL SR je dlhoročným členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), ktorá je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike. ASL SR, ako súčasť tohto povinne pripomienkujúceho subjektu, má priamy prístup do legislatívnych procesov, na rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR a taktiež na rokovania Odvetvovej, hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctve (tzv. odvetvová tripartita). ASL SR tak na najvyššej úrovni presadzuje potreby ambulantných sektoru poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a svojich členov. Okrem toho rieši problematiku ambulantného sektoru na úrovni Úradu vlády SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, Národného centra zdravotníckych informácií, ale aj ďalších inštitúcií, akými sú napríklad Sociálna poisťovňa, VÚC atď. Veľmi významnou oblasťou pôsobenia sú zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami, kde ASL SR pôsobí prostredníctvom ZDRAVITA o.z., ktoré založili členovi ASL SR. Rokovací tím ZDRAVITA o.z., v ktorom sú zastúpené všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne a aktívne zúčastňuje na rokovaniach so zdravotnými poisťovňami v SR, kde prvoradým cieľom je zabezpečenie lepších ekonomickým podmienok. Okrem zabezpečenia existenčných požiadaviek poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súkromnom ambulantnom sektore sa venuje aj súvisiacim otázkam ako napríklad : revízna činnosť, podmienky uznávania výkonov, dohodovacie konania k úprave zmluvných objemov.

Komunikácia a servis pre členov

Pri presadzovaní záujmov a potrieb členov ja dôležité dôkladné poznanie podmienok a problémov členov ASL SR. V tomto smere ASL SR aktívne využíva dotazníkové zisťovania, realizované napr. k problematike LSPP, ekonomickým podmienkam ambulantného sektora, eZdravie. Okrem toho organizuje každoročne Krajské stretnutia členov ASL SR, ktoré sú pôdou pre získanie informácií a konštruktívnu výmenu skúseností a názorov. ASL SR poskytuje svojím členom prostredníctvom Newslettrov informačný servis. Členovia ASL SR sú tak informovaní o aktuálnych otázkach týkajúcich sa ambulantnej praxe, o pripravovaných legislatívnych zmenách, o schválených novelách právnych predpisov, dôležitých termínoch a povinnostiach. V naliehavých prípadoch tiež formou Bleskových správ e-mailom alebo SMS. V prípade potreby poskytuje ASL SR svojím členom podporu, poradenskú a konzultačnú činnosť napr. v prípadoch sťažností, kontrol, správnych konaní atď. Podnety a názory členov sú pre ASL SR vítané a dôležité. Každý člen tak môže byť aktívne súčinný v rámci agendy ASL SR a zároveň sa aj osobne zúčastňovať , prípadne pôsobiť v jej orgánoch. K pozitívnym riešeniam špecifických problémov odborností a regiónov môžu členovia prispievať svojou činnosťou v odborných sekciách a regionálnych asociáciách (RASL).

ASL SR je presvedčená, že jej tradícia, stabilita a činnosť ponúka neštátnym ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alternatívu bezpečného a racionálneho zázemia a podporu v ich činnosti. Staňte sa aj Vy súčasťou ASL SR, radi Vás medzi nami privítame.

Prezident ASL SR

Prezident ASL SR koná v mene ASL SR a zastupuje ASL SR navonok.

Prezidentom ASL SR je MUDr. Marián Šóth (1971). Od roku 2012 vykonával funkciu 1. viceprezidenta ASL SR, pričom v roku 2015 vystriedal vo funkcii prezidenta MUDr. Ladislava Pásztora, MSc., ktorý sa vzdal tejto funkcie. Na jeseň 2016 bol riadnym Valným zhromaždením zvolený za prezidenta ASL SR.

Prezident

Prezident ASL SR

 1. Zvoláva schôdze Správnej rady ASL SR a Prezídia ASL SR a riadi ich priebeh
 2. Zvoláva riadne, mimoriadne a náhradné VZ ASL SR za podmienok stanovených vo vnútorných predpisoch ASL SR
 3. Riadi a koordinuje činnosť Správnej rady ASL SR a Prezídia ASL SR vo vzťahu k Valnému zhromaždeniu ASL SR a koordinuje vypracúvanie materiálov pre rozhodovanie VZ ASL SR a SR ASL SR
 4. V súlade s rozhodnutiami SR koná v mene ASL SR a zastupuje ASL SR navonok
 5. Je oprávnený vyžiadať si súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Správnej rady ASL SR v prípade, že je potrebné rozhodnúť alebo konať v neodkladnej veci patriacej inak do právomoci Valného zhromaždenia ASL SR
 6. Schvaľuje zápisy z Valného zhromaždenia, Správnej rady ASL SR a Prezídia ASL SR
 7. Vykonáva zamestnávateľské funkcie ASL SR.

Prezidenta počas neprítomnosti zastupuje 1. viceprezident, pokiaľ zastupovaním nepoverí iného viceprezidenta.

 • MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
 • čestný prezident ASL SR
 • e-mail: pasztor2001@yahoo.com

Prezídium

Je najvyšší výkonný orgán ASL SR v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia v oblasti masmediálnej, v oblasti medicínskeho práva a legislatívy, oblasti ekonomiky v zdravotníctve a v oblasti organizovania činnosti aparátu ASL SR.

Členmi prezídia sú Prezident ASL SR, ktorý Prezídiu predsedá, 1. viceprezident a traja profesionálni manažéri.

Členovia prezídia ASL SR

MUDr. Marián Šóth
prezident ASL SR
tel.: 037/653 68 11
e-mail: soth@compclub.sk
MUDr. Mário Moro
1. viceprezident ASL SR
Tel.: 033/559 94 05
e-mail: moromario65@gmail.com
 
JUDr. Eva Červeňanská
členka Prezídia ASL SR pre oblasť medicínskeho práva a legislatívyv mobil: 0915 753 494
e-mail: ecervenanska@gmail.com
 
Ing. Peter Sobota, MSc., MPH
člen Prezídia pre oblasť ekonomiky v zdravotníctve
Tel.: +421 252 632 134
e-mail: aslsr@aslsr.sk

Pôsobnosť Prezídia ASL SR

 1. Vypracúvanie návrhov zamerania činnosti ASL v mediálno-marketingových otázkach, otázkach legislatívy a otázkach zdravotníckej ekonomiky,
 2. Koordinovať medializáciu a propagáciu činnosti asociácie,
 3. Vypracúvať koncepcie a návrhy postupov k rokovaniam o zmluvných podmienkach so zdravotnými poisťovňami a ostatnými partnermi neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti legislatívnej
 4. Koordinovať a príslušným orgánom predkladať pripomienky k právnym predpisom v rámci zapájania sa ASL SR do legislatívneho procesu v oblasti zdravotníctva
 5. Koordinovať vypracovanie, prerokovávať a predkladať SR ASLSR návrh rozpočtu
 6. Koordinovať vypracovanie, prerokovávať a predkladať SR ASL SR správu o plnení rozpočtu
 7. Koordinovať vypracovanie, prerokovávať a predkladať SR ASL SR návrh na zmenu rozpočtu, v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu,
 8. Riadiť činnosť sekretariátu.

Správna rada

Správna rada má 13 – 15 členov a jej zloženie odráža odborný a regionálny princíp činnosti ASL SR.

MUDr. Renáta Ráclavská
krajská riaditeľka ASL SR pre Trenčiansky kraj
tel.: 032/778 11 34
e-mail: raclavska.renata@gmail.com
MUDr. Martin Olej
viceprezident ASL SR pre segment VLDD
tel.: 045/559 12 79
e-mail: martin.olej1@gmail.com
MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA
viceprezident ASL SR pre segment GYN
krajský riaditeľ ASL SR pre Žilinský kraj
tel.: 044/430 36 20
e-mail: gynambrk@gmail.com
MUDr. Andrej Zlatoš
viceprezident ASL SR pre segment ŠAS
krajský riaditeľ ASL SR pre Trnavský kraj
tel.: 033/595 34 14
e-mail: andrej@zlatos.sk
MUDr. Peter Sečník
viceprezident ASL SR pre segment SVLZ
krajský riaditeľ ASL SR pre Banskobystrický kraj
tel.: 047/43 33 210
e-mail: peter.secnik@sklab.sk
PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA
predsedníčka segmentu ADOS
krajská riaditeľka ASL SR pre Nitriansky kraj
tel.: 0918 682 863
e-mail: adosrepiska@gmail.com
MUDr. Renáta Ráclavská
krajská riaditeľka ASL SR pre Trenčiansky kraj
tel.: 032/778 11 34
e-mail: raclavska.renata@gmail.com
MUDr. Marianna Šestinová
krajská riaditeľka ASL SR pre Košický kraj
tel.: 055/644 45 30
e-mail: sestinova@gmail.com
MUDr. Peter Čičvák
krajský riaditeľ ASL SR pre Prešovský kraj
mobil: 0915 753 489
e-mail: ambulancia2@gmail.com

Je najvyšším odborným výkonným orgánom ASL SR v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Správnu radu tvoria

 1. Prezident ASL SR
 2. 1. Viceprezident ASL SR
 3. Viceprezident ASL SR pre VLD a ADOS
 4. Viceprezident ASL SR pre VLDD
 5. Viceprezident ASL SR pre gynekológiu
 6. Viceprezident ASL SR pre ŠAS (pričom do tohto segmentu patria aj špecializácie FBRL, klinická psychológia a klinická logopédia)
 7. Viceprezident ASL SR pre SVaLZ (laboratórne SVALZ, rádiologické SVALZ)
 8. Krajský riaditeľ VÚC A
 9. Krajský riaditeľ VÚC B
 10. Krajský riaditeľ VÚC C (v prípade nutnosti zachovania regionálneho princípu)
 11. Krajský riaditeľ VÚC D (v prípade nutnosti zachovania regionálneho princípu)
 12. Člen SR pre oblasť masmediálnu
 13. Člen SR pre oblasť medicínskeho práva a legislatívy
 14. Člen SR pre oblasť ekonomiky v zdravotníctve

Pôsobnosť Správnej rady ASL SR

 1. Rozhodovanie o termíne zvolania a programe rokovania riadneho a mimoriadneho VZ ASL SR
 2. Vypracúvanie návrhov zamerania činnosti ASL v odborných otázkach
 3. Vypracúvanie koncepcie a návrhy postupov k rokovaniam o zmluvných podmienkach so zdravotnými poisťovňami a ostatnými partnermi neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti ekonomickej a medicínskej
 4. Rozhodovanie medzi zasadnutiami valného zhromaždenia so súhlasom dozornej rady o zmenách rozpočtu, v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu
 5. Prerokovávanie a predkladanie VZ ASLSR návrh rozpočtu
 6. Prerokovávanie a predkladanie príslušnému orgánu ASL SR návrhu na zmenu rozpočtu, v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu
 7. Prerokovávanie a predkladanie DR ASL SR správy o plnení rozpočtu
 8. Schvaľovanie členstva ASL SR v odborných medzinárodných a národných organizáciách
 9. Zabezpečovanie realizácie uznesení valného zhromaždenia
 10. Zabezpečovanie úloh pri medializácii a propagácii činnosti asociácie
 11. Vypracovávanie pripomienok k právnym predpisom v rámci zapájania sa ASL SR do legislatívneho procesu v oblasti zdravotníctva
 12. Prerokovávanie návrhov a podnetov orgánov, organizačných zložiek a členov asociácie
 13. Stanovovanie úloh pre predsedov regionálnych asociácií a predsedov poradných zborov na naplnenie cieľov asociácie
 14. Hodnotenie plnenia rozpočtu a hospodárenia s majetkom asociácie
 15. Predkladanie návrhov na vylúčenie člena ASL SR VZ ASL SR
 16. Získavanie informácií o aktivitách ovplyvňujúcich postavenie a výkon činnosti súkromných poskytovateľov
 17. Organizovanie a účasť na rokovaniach týkajúcich sa pôsobenia súkromných poskytovateľov
 18. Výber a menovanie hlavných odborníkov pre medicínske odbory, odborných poradcov a externých spolupracovníkov
 19. Rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré nepatria do kompetencie iných orgánov ASL SR.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán ASL SR. Delegátmi VZ s právom hlasovať sú predsedovia regionálnych ASL SR, predsedovia odborných sekcií ASL SR, predseda a členovia Dozornej rady, prezident a viceprezidenti ASL SR, členovia Správnej rady a členovia Poradných zborov prezidenta ASL SR. Rokovania VZ sa môže zúčastniť každý člen asociácie avšak bez hlasovacieho práva.

Pôsobnosť Valného zhromaždenia ASL SR

 1. Rozhodovanie o všetkých zásadných otázkach činnosti a zámeroch ASL SR,
 2. Voľba prezidenta, viceprezidentov, predsedu a členov Dozornej rady,
 3. Odvolávanie člena voleného orgánu v prípadoch ustanovených vnútornými predpismi ASL SR,
 4. Rozhodovanie o vylúčení člena ASL SR z dôvodov upravených vo vnútorných predpisoch ASL SR,
 5. Schvaľovanie zmeny stanov, prijímanie nového znenia stanov,
 6. Schvaľovanie zmeny organizačného poriadku, prijímanie nového znenie organizačného poriadku,
 7. Schvaľovanie ostatných vnútorných predpisov týkajúcich sa činnosti ASLSR, a to najmä Hospodárskeho poriadku, Volebného poriadku, Rokovacieho poriadku VZ ASL SR,
 8. Schvaľovanie rozpočtu a výsledkov hospodárenia,
 9. Schvaľovanie výšky a spôsob úhrady členských príspevkov,
 10. Rozhodovanie o zriaďovaní a zrušení organizačných zložiek ASL SR, ako aj o členstve ASL SR v iných organizáciách,
 11. Rozhodovanie o zriadení Etickej komisie ASL SR a schvaľovanie jej štatút,
 12. Rozhodovanie o zániku združenia,
 13. Schvaľovanie udelenia čestného členstva a čestného titulu (funkcie)
 14. Rozhodovanie o ostatných otázkach, ktoré si vyhradí.

Valné zhromaždenie ASL SR sa koná najmenej jedenkrát ročne.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom ASL SR, na čele ktorého stojí predseda DR. Dozornú radu tvorí predseda a 2 členovia. Predsedu a členov DR volí Valné zhromaždenie. Členovia DR si spomedzi seba volia svojho podpredsedu.

Členovia Dozornej rady ASL SR

MUDr. Beáta Nemčoková
členka DR ASL SR
MUDr. Iveta Kováčová
členka DR ASL SR

Pôsobnosť Dozornej rady ASL SR

 1. Vykonávanie kontroly hospodárenia, účtovníctva, ročných účtovných výkazov a účelného využívania prostriedkov ASL SR v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Kontrolovanie dodržiavania stanov, plnenia uznesení valného zhromaždenia a SR ASL SR.
 3. Predkladanie VZ ASL SR správy o plnení rozpočtu.
 4. Predkladanie správ a odporúčaní valnému zhromaždeniu a SR ASL SR,
 5. Vyjadrovanie sa k návrhu rozpočtu a predkladanie návrhov opatrení na nápravu zistených nedostatkov
 6. Spolurozhodovanie so Správnou radou ASL SR o zmene rozpočtu v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu,
 7. Predkladanie VZ návrh na voľbu alebo odvolanie volených členov správnej rady v súlade s Volebný poriadkom
 8. Predkladanie návrhov na vylúčenie člena ASL SR VZ ASL SR
 9. Prešetrovanie sťažností členov ASL SR.

Poradné zbory

Poradný zbor je poradným odborným orgánom prezidenta ASL SR, ktorý zabezpečuje zisťovanie a analyzovanie aktuálnych problémov jednotlivých medicínskych odborností, vypracováva návrhy ich riešenia a zabezpečuje prepojenie medzi jednotlivými odbornými sekciami a najvyššími orgánmi ASL SR.

Členov poradného zboru menuje do funkcie prezident ASL SR. Členovia poradného zboru sú delegátmi Valného zhromaždenia ASL SR

Poradné zbory

 • Poradný zbor VLD
 • Poradný zbor VLDD
 • Poradný zbor pre gynekológiu
 • Poradný zbor pre ŠAS
 • Poradný zbor pre SVALZ a ostatné odbory

Poradný zbor pre segmenty VLD, VLDD a gynekológie je tvorený zástupcami daného segmentu, za každý kraj po jednom.

Poradný zbor pre segment ŠAS je tvorený zástupcami jednotlivých odborností, za každú odbornú sekciu po jednom.

Poradný zbor pre segment SVALZ a ostatné odbory je tvorený zástupcami za laboratórne SVALZ, za rádiologické SVALZ, za FBRL, za sekciu psychológov, za sekciu logopédov a za sekciu ADOS, za každú odbornosť po jednom.

Sekretariát

Sekretariát je výkonnou zložkou ASL SR. Vykonáva činnosť na zabezpečenie uznesení orgánov a požiadaviek organizačných zložiek ASL SR.

Sekretariát

Ing. Jana Štefancová
riaditeľ
Tel.: +421/2/5263 2135
E-mail: aslsr@aslsr.sk
Vlasta Šimková
registrácia
Tel.: +421/2/5263 2134
Fax: +421/2/5263 2136
E-mail: aslsr.ba@gmail.com

Orgány

REGIONÁLNA ASOCIÁCIA SÚKROMNÝCH LEKÁROV SR

Regionálna asociácia súkromných lekárov SR (RASL) je združenie členov asociácie podľa regionálnej príslušnosti. Jej úlohou je v rozsahu pôsobnosti asociácie riešiť a podporovať oprávnené požiadavky členov v danom regióne.

Zhromaždenie členov RASL Je najvyšší orgán RASL, ktorý tvoria všetci členovia ASL SR s regionálnou príslušnosťou k RASL, pôsobnosť Zhromaždenie členov RASL. Zhromaždenie RASL zvoláva predseda RASL najmenej raz ročne. Výbor RASL Je kolektívny riadiaci orgán RASL. Výbor má 3 - 5 členov. Predsedu a členov výboru volí zhromaždenie členov RASL spôsobom stanoveným volebným poriadkom ASL SR. Výbor rokuje spravidla jeden krát mesačne. Rokovania výboru zvoláva riadi predseda. Pri hlasovaní má každý člen výboru jeden hlas. Z rokovania sa vypracuje zápis, ktorý sa zasiela sekretariátu asociácie. O rokovaniach a uzneseniach je výbor povinný bezodkladne informovať členov RASL. Predseda RASL Je oprávnený rokovať vo veciach vyplývajúcich z uznesení orgánov asociácie a iných bežných otázkach (ak neodporujú zásadám a línii všeobecne presadzovanej asociáciou) s inštitúciami a organizáciami ktoré vykonávajú alebo môžu vykonávať aktivity ovplyvňujúce činnosť súkromných lekárov v danom regióne. Predseda zvoláva a organizuje činnosť výboru RASL, ako delegát VZ zabezpečuje informovanosť členov o rokovaniach a uzneseniach VZ, vybavuje podnety členov. Je povinný zúčastňovať sa rokovaní VZ, resp. zabezpečiť zastúpenie RASL na rokovaní.

Ostatné otázky týkajúce sa rokovania a rozhodovania RASL SR upravujú ostatné vnútorné predpisy ASL SR.

Odborné sekcie

Odborné sekcie sú organizačné zložky asociácie súkromných lekárov, v ktorých sa združujú členovia asociácie podľa príslušnosti k medicínskym odborom. Poslaním sekcií je definovať a uvádzať do praxe spoločné požiadavky potrebné pre výkon medicínskej činnosti v jednotlivých odboroch. Vznik a činnosť sekcií sa riadi vnútornými predpismi ASL SR a štatútom sekcií.

Zhromaždenie členov OS Je najvyšším orgánom sekcie lekárov špecialistov. Tvoria ho všetci členovia ASL SR s medicínskou odbornosťou k príslušnej sekcii. Výbor OS Je kolektívnym riadiacim orgánom odbornej sekcie, ktorý má tri až päť členov. Predsedu a členov výboru volia členovia sekcie na zhromaždení členov sekcie (zhromaždení delegátov sekcie) podľa ustanovení volebného poriadku ASL SR. Výbor sekcie rokuje spravidla jeden krát mesačne. Predseda OS Predseda OS je oprávnený rokovať vo veciach vyplývajúcich z uznesení orgánov asociácie a iných bežných otázkach (ak neodporujú zásadám a línii všeobecne presadzovanej ASL SR) s inštitúciami a organizáciami, ktoré vykonávajú alebo môžu vykonávať aktivity ovplyvňujúce činnosť súkromných lekárov v danej medicínskej odbornosti. Predseda zvoláva a organizuje činnosť výboru sekcie, ako delegát VZ zabezpečuje informovanosť členov o rokovaniach a uzneseniach VZ, vybavuje podnety členov. Je povinný zúčastňovať sa rokovaní VZ, resp. zabezpečiť zastúpenie sekcie na rokovaní.

Ostatné otázky týkajúce sa rokovania a rozhodovania OS upravujú ostatné vnútorné predpisy ASL SR.

Predpisy

Obsah čoskoro ...

Sme členom

Obsah čoskoro ...

Kontakt

Captcha
Captcha
TOP